Fındık Hasadında İşçi ve Patoz Ücretleri Belirlendi « Bulancak Ajans

29 Eylül 2023 - 11:39

Fındık Hasadında İşçi ve Patoz Ücretleri Belirlendi

Fındık Hasadında İşçi ve Patoz Ücretleri Belirlendi
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2020 - 19:04

Giresun’da 2020 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek asgari ücretler belirlendi.

2020 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak (işçi, aşçı, çuvalcı ve patozcu) tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyonun 06.07.2020 Pazartesi günü saat 11.00’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında yapılan toplantısında;

1-   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi gereğince aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde 16 yaşın altında çocuk işçilerin çalıştırılmasının yasaklandığı, çalıştıranlar hakkında Kanunun 71/104. Maddesine muhalefetten 2020 yılı için 2.809.- TL İdari Para Cezası uygulanacağı, ayrıca fındık hasadında çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmaması hususunda basın-yayın ve kitle iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine,

2- 2020 yılı fındık sezonunda; ilgili kamu kurumlarının, tarım aracılarının, işverenlerin (bahçe sahibi) ve mevsimlik tarım işçilerinin 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 2017/6 sayılı Mülga Başbakanlık Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 25.03.2020 tarih ve 5863 sayılı talimatında belirtilen hususlara titizlikle uymaları konusunda dikkatlerinin çekilmesine,

3- 2020 yılı hasat döneminde fındık hasadın da çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararıyla 2020 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı ve bu ücretteki %15,03’lük artış oranı dikkate alınarak aşağıda belirlenen miktarda asgari ödeme yapılmasına;

  • Yemek işverene (Bahçe sahibine) ait olursa günlük 100.- TL,
  • Yemek İşçilere ait olursa günlük 110.- TL net ücret ödenmesine,

4- Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara;

  • Yemek İşverene ait olursa 120.- TL net ücret ödenmesine,
  • Yemek işçiye ait olursa 130.- TL. net ücret ödenmesine,

5- Hasat Döneminde çalışacak aşçılara 110.- TL net ücret ödenmesine,

6- Patoz Çekim Ücretinin;

  • Ton/Saat Başı 230.- TL olarak ödenmesine,
  • Kg Başına 0,23.- TL olarak ödenmesine.

7-  Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına 0,70.- TL ödenmesine,

8-  Fındık Patozlarında;

  • Patoz sahiplerinin fındığın kırılmasını önleyici tedbir almasına,
  • Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmamasına,

9-  Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği; Tarım işçilerinin kayıt altına alınması amacı ile Tarım Aracıları, işçi verdikleri her bahçe sahibi (işveren) ve işçi arasında örneği “Yönetmelik”  ekinde bulunan “Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi” düzenleyerek, düzenledikleri sözleşmeyi tanzim tarihinden itibaren on iş günü içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne onay için teslim etmesine,

10- Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi düzenlenmeden gezici tarım işçisi çalıştıran bahçe sahibi işverene, işçi temininde aracılık yapan tarım aracısına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre 2020 yılı için 395.- TL. idari para cezası uygulanmasına,

11- Fındık tarımı yapılan köy ve mahalle muhtarları tarafından “Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi” düzenlenmeden gezici tarım işçisi çalıştırılmaması yönünde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmasına,

12- Yol kenarında ve yol üzerinde Patozla fındık çekimi işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun asidinin yollara zarar vermesi nedeniyle yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında Kamu malına zarar verme, çevre kirliliği oluşturma ve emre uymama nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre 2020 yılı için 395.- TL. idari para cezası uygulanması, bu konuda Belediye Başkanlıkları ve köy muhtarları tarafından gerekli denetimlerin yapmasına,

13- İşçilerin ilimize gelişlerinin, yerleşecekleri konaklama yerinden çalışma yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla (Otobüs, minibüs, Otomobil vb.), seyrekleştirme kuralına uygun olarak yapılması konusunun kolluk kuvvetlerince denetlenmesine,

14- İşçi ücretlerinin, bahçe sahipleri (işveren) tarafından işin bitmesine müteakip geciktirilmeksizin işçinin kendisine ödenmesine,

15- Tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığı yol parası adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına,

16- Köy muhtarları ile bahçe sahibi işverenlerin,  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almalarına ve sağlık problemi olan işçilerin en yakın sağlık kuruluşuna bildirmelerine,

17- Bahçe sahibi (işveren) tarafından,  çalıştırılan her işçiye ait kimlik bilgileri 1774 sayılı Kimlik Bildirme kanunu esaslarına göre Muhtarlıklara bildirilmesi, muhtarlıklarca da bilgilerin Tarım Orman İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve en yakın güvenlik birimlerine iletilmesine, kimliği bulunmayan işçilere iş verilmemesine,

18- Muhtarlıklarca, fındık toplama işi için il dışından gelen gezici tarım işçilere ait bilgilerin Yabancılar Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasına,

19- Bahçe sahibi olan işverenler ve köy muhtarlıkları köylerinde meydana gelebilecek emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek, durumu en yakın kolluk kuvvetine bildirmesine,

20- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Çalışma İzin Muafiyeti” başlıklı 13. Maddesi ile Karadeniz Bölgesinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin İllerinde) Gürcü uyruklu kişilerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışabilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılmıştır.  Fındık tarımında Gürcü uyruklu işçilerin çalıştırılabilmesi için İl Merkezinde Göç İdaresi Müdürlüğünden ve İlçelerde Kaymakamlıklardan  muafiyet belgesi almaları ve bu belgeye istinaden bu işçilerin yılda  90 günü aşmayacak şekilde izinli olarak çalıştırılabileceği   ve  izin almadan yabancı uyruklu çalıştıranlar hakkında her bir yabancı işçi için 10.812.- TL. izin almaksızın işverene bağımlı çalışan her bir yabancı işçiye de  da 4.323.- TL idari para cezası uygulanacağı konusunda  üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmasına,

21- Giresun ili sınırları içerisinde fındık tarımında çalışacak işçilerin asgari ücret tespitleri ve diğer sorumluluklar komisyonumuzca belirlenmiş olup, bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumluluklar geçerli değildir.

Yukarıda 21 madde halindeki alınan bu kararların Valilik Makamının onayına sunulmasına, onaylanmasına müteakip yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.